ONTBIJT

Tot 12 uur te bestellen.

SHARED LUNCH

Dinsdag, woensdag en zondag van 12 tot 17 uur te bestellen.

Donderdag t/m zaterdag van 12 tot 16 uur te bestellen i.v.m. onze shared dining.